Ludvik XIV.
× 1683 - umírá Colbert
× 1685 - zrušen Edikt nanský a odliv Hugenotů(podnikají) a počátek stagnace ekonomiky
× šlechta je zvána ke dvoru a nepodniká, vysoké výdaje na jejich „živení“, prázdná státní kasa
 
            Ludvik XV.
× úpadek Francie pokračuje
× Sedmiletá válka a její odraz v zámoří a ztráta kolonií, finanční studna
× 1776 - 83 – válka o nezávislost USA - finančně pomáhají „Američanům“ proti Angličanům a
   potřeba peněz a finanční krize:
       * nákladný život královského dvora.
       * vyčerpání z pomoci Američanům ve válce za nezávislost a ze sedmileté války. Dluhy.
 
× francouzská společnost rozdělena do 3 stavů:
       * dva privilegované stavy: duchovenstvo a šlechta - pouze 3% obyvatel, ale vlastnily největší
            bohatství a měly všechnu politickou moc. Neplatily žádné daně.
       * třetí stav představoval 97% obyvatel
 
            Ludvík XVI.
× byl proti reformám, jeho žena Marie Antoinetta byla neoblíbená
× chudé žně v letech 1787 a 1788. a Lidové bouře a stávky.
× požádal o pomoc církev a šlechtu. Ti však na oplátku chtěli řídit vládu.
× panovala zde velká nespokojenost s absolutistickou vládou (monarchií)
× na konci 80. let žádá 3. stav zrušení privilegií 1. a 2. stavu, aby také platil daně. 1. a 2. stav
   požaduje, aby každý stav  zasedal odděleně a měl po jednom hlasu a přehlasovali by třetí stav
   a stále by nemuseli platit daně. 
× 5.5.1789 se král rozhodne svolat zástupce stavů
× třetí stav zasedá sám a prohlásil se 17. 6. 1789 Národním shromážděním (= zástupci národa).
× 9. 7. se Národní shromáždění prohlásilo Ústavodárným (ÚNS) s cílem vypracovat ústavu. Král
   zrušil Národní shromáždění a pokusil se zasáhnout vojensky, aby donutil třetí stav k poslušnosti.
   To však vyvolalo útok na Bastilu, politické vězení, symbol starého režimu.
× 14. 9. 1789 dobytí Bastily = počátek revoluce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura:
× Maurois,André: Dějiny Francie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994, str. 226-231
× Kolektiv autorů: Kdy,Kde,Proč a jak se to stalo. Reader’s Digest Výběr, Praha 1997, str. 198-199
× internet: http://dejepis.info/?t=222 ; http://cs.wikipedia.org/wiki/Velká_francouzská_revoluce